Leverings-voorwaarden Cultuurkust op School

Met ingang van 1 juni 2023 gelden onderstaande voorwaarden en komen alle voorgaande voorwaarden te vervallen. 

INSCHRIJVING 

 • Cultuurkust biedt onderwijsprojecten aan alle scholen Primair Onderwijs in de regio Noordwest Veluwe.  
 • De projecten worden per gemeente aangeboden. Scholen kunnen alleen reserveren voor het aanbod voor de eigen gemeente.  
 • De inschrijving voor het Kunstmenu vindt plaats in juni, voor CMK van juni tot februari en voor het Leerorkest in januari. 
 • Deelnemende scholen dienen jaarlijks de schoolgegevens aan te passen, dit gebeurt altijd in de maand juni, voorafgaand aan het schooljaar waarvoor ingeschreven kan worden.  
 • Deelname kan alleen door inschrijving via onze digitale gids; Planned Culture. 
 • Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 
 • Bij inschrijving dient u akkoord te gaan met de boekings-en leveringsvoorwaarden. Hiermee verklaart de school kennis te hebben genomen van de leveringsvoorwaarden Cultuurkust op School en het privacybeleid van Cultuurkust en verklaart zich daarmee akkoord.  

PLAATSING 

 • Als de school geplaatst wordt ontvangt zij een bevestiging van plaatsing.  
 • Cultuurkust behoudt zich het recht voor om, in overleg met de school, de inschrijving te verplaatsen naar een ander moment.  

ANNULERING/TUSSENTIJDSE BEËINDIGING DOOR DE SCHOOL 

 • Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan Cultuurkust via planning@cultuurkust.nl. 
 • Een verzoek om wijziging kan tot uiterlijk 18 dagen voor aanvang van de activiteit worden aangevraagd, daarna wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Cultuurkust zal inspanning verrichten om de groep op een andere datum te plaatsen indien mogelijk. Er bestaat een kans dat wijzigen niet mogelijk is i.v.m. contractuele afspraken met de aanbieders. 
 • Indien een school op de dag van de uitvoering niet aanwezig is bij de activiteit wordt de volledige leerlingbijdrage in rekening gebracht.  
 • Bij annulering door de school, om welke reden dan ook, wordt de volledige leerlingbijdrage in rekening gebracht.  
 • Na inschrijving voor een activiteit heeft in u principe geen recht meer op restitutie. In uitzonderlijke gevallen kan Cultuurkust overgaan tot restitutie. U moet hiertoe dan een schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen opgeven. Al dan niet restitueren is ter beoordeling van de directeur van Cultuurkust.  

ANNULERING/TUSSENTIJDSE BEËNDIGING DOOR CULTUURKUST 

Cultuurkust behoudt zich het recht voor om activiteiten te annuleren of tussentijds te beëindigen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in geval van: 

 • Ziekte bij of van de uitvoerende medewerkers of gezelschappen. Cultuurkust zal zich dan inspannen om voor een vervanger te zorgen of trachten in overleg met de school de activiteit te verplaatsen naar een ander moment.  
 • Overmacht. 
 • Niet nakomen van de verplichtingen door de school waardoor een veilige uitvoering van de activiteiten belemmerd wordt.  
 • Indien er sprake blijkt te zijn van het niet kunnen leveren van een kwalitatief goede dienst wegens onprofessioneel handelen van de door Cultuurkust ingehuurde medewerkers of gezelschap.  

TARIEVEN 

 • Voor het volgen van onderwijsactiviteiten wordt een leerlingbijdrage in rekening gebracht.  
 • De school is na inschrijving betalingsplichtig voor het aantal ingeschreven leerlingen per groep op basis van de aantallen op 1 oktober.   
 • De leerlingbijdragen per activiteit kunnen per gemeente verschillen en zijn afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met scholen (via de Culturele Commissie), gemeenten en andere subsidievertrekkers. De kosten per activiteit zijn bij inschrijving zichtbaar in Planned Culture. 

MATERIAALKOSTEN 

Bij sommige activiteiten worden een kleine materiaalbijdrage per leerling gevraagd. Indien hiervoor een extra bijdrage nodig is van de school worden hierover vooraf afspraken gemaakt met de scholen (via de Culturele Commissie).  

BETALING LEERLINGBIJDRAGE 

 • De verschuldigde leerlingbijdrage wordt door middel van een gedagtekende, gespecificeerde nota in rekening gebracht. 
 • De leerlingbijdrage wordt normaliter voorafgaand aan de activiteit gefactureerd. 
 • Betaling kan door middel van overschrijving of automatische incasso binnen de op de factuur gesteld vervaldatum.

VERZUIM EN UITVAL VAN LESSEN 

 • Bij uitval van lessen bij afwezigheid van de docent van Cultuurkust worden de lessen op een later tijdstip ingehaald, dit gebeurt in overleg met de school.  
 • Bij een te verwachten langdurige uitval van lessen door ziekte of andere omstandigheden, worden de lessen, indien mogelijk, door een vervangend docent waargenomen.
 • Indien een project voortijdig onderbroken wordt en de vervallen lessen niet binnen redelijke termijn kunnen worden gegeven, dan ontvangt u restitutie over de lessen die niet zijn uitgevoerd.  
 • De school wordt verzocht om zich, bij verhindering van de groep, af te melden (of te laten afmelden) via e-mail planning@cultuurkust.nl of telefonisch 0341 721 021.  

PRIVACY STATEMENT / AVG VOORWAARDEN 

 • Op het vergaren en documenteren van schoolgegevens is de privacywetgeving (AVG) van toepassing.  
 • De schoolgegevens en gegevens van de contactpersoon zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers en externe partijen die de gegevens functioneel nodig hebben. 
 • Cultuurkust kan en mag geen school- en contactgegevens verkopen aan externe partijen;  
 • Cultuurkust gebruikt school- en contactgegevens alleen voor berichtgeving rondom de inschrijving, lessen en projecten en voor direct gerelateerde activiteiten. Tenzij de school heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van Cultuurkust. 
 • Schoolgegevens worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals leerlingaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. 
 • Cultuurkust laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen en voorstellingen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van Cultuurkust. 
 • Leerkrachten en/of leerlingen die niet gefotografeerd en/of gefilmd willen worden, kunnen dit ter plekke kenbaar maken bij de fotograaf/filmer. Ook behoudt de gefotografeerde altijd het recht bezwaar aan te tekenen en te verzoeken foto en filmmateriaal te verwijderen. Het volledige privacy statement van Cultuurkust is na te lezen op: www.cultuurkust.nl/privacybeleid. 

SLOTBEPALINGEN 

Cultuurkust aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die scholen of leerlingen maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de projecten. Uitzondering vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van Cultuurkust wordt vastgesteld. Team Cultuurkust op School behoudt zich het recht voor af te wijken van de in het programma verstrekte informatie, zoals gegevens over docenten, aanvangstijden en prijzen. 

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief