Klachten

Klachtenregeling

Cultuurkust ontvangt en bedient jaarlijks enkele honderden klanten en scholen. Wij stellen daarbij alles in het werk om de cursus, les, voorstelling, activiteiten en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken. Het kan voorkomen dat je desondanks niet tevreden bent over onze dienstverlening. Aarzel dan niet en laat ons je verbeterpunten weten.

Vind je (cursist, ouder, voogd, vereniging, school etc.) dat je onjuist bent behandeld door een medewerker of directielid van Cultuurkust of ben je ergens anders ontevreden over, dan kun je een klacht indienen. Dat kan mondeling of schriftelijk.

Mondelinge klachten

In het geval dat de klacht direct te maken heeft met de gang van zaken in de klas of tijdens een cursus verzoeken wij je eerst met de docent te overleggen. Mochten jij en de docent hier samen niet uitkomen, dan vragen we je de klacht schriftelijk in te dienen en treedt de formele klachtenprocedure in werking.

Schriftelijke klachten

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend en gericht aan de directeur-bestuurder, A. Visser: info@cultuurkust.nl of Klooster 4, 3841 EN  Harderwijk. Vermeld altijd over welke activiteit, op welke dag en op welk tijdstip de klacht gaat. Laat alsjeblieft ook je telefoonnummer achter, dan kunnen we makkelijk contact met je opnemen. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld en opgenomen in een digitaal klachtenregister. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Je klacht wordt binnen 7 werkdagen inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om je klacht binnen 7 werkdagen te behandelen, dan ontvang je tussentijds een melding hiervan. Cultuurkust bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

Ongewenst gedrag

Cultuurkust staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, leerlingen, medewerkers, vrijwilligers, ZZP-ers, huurders en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld.

Mocht zich één van deze gedragingen in iemands beleving toch voordoen, dan kan contact worden opgenomen met ons (via bovenstaand adres of mailadres) of met de externe vertrouwenspersoon. Integriteit staat voorop en vertrouwelijkheid is vanzelfsprekend.

Vertrouwenspersoon

Cultuurkust heeft via ArboNed een extern vertrouwenspersoon aangesteld. Deze is er voor de medewerkers, vrijwilligers, ZZP-ers en cursisten van Cultuurkust. Indien je je in een situatie bevindt waarbij inschakeling van een vertrouwenspersoon wenselijk is, dan kun je contact opnemen met:

Geerke Hopman – van Voorthuijsen, 06-13010038, geerke.hopman@arboned.nl

Of de Landelijke Meldlijn Klachtenregistratie 0800 – 0204204. Deze is 7 dagen per week / 24 uur per dag bereikbaar. Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie.

Omgangregels

In de CAO-KE in artikel 7.5 is bepaald dat de werkgever moet zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Ook is in de CAO een klachtenprocedure opgenomen. Hieruit voortvloeiend zijn, vertaald naar de situatie bij Cultuurkust, de volgende omgangsregels opgesteld die specifiek van toepassing zijn op het werk in deze sector.

Deze omgangsregels gelden voor het management, personeel, docenten, vrijwilligers, huurders, (ouders/voogden/verzorgers van) en cursisten van centra voor de kunsten.

  • Iemand die op één of andere wijze deel uitmaakt van Cultuurkust (als medewerker, cursist, ouder, vrijwilliger, huurder enz.) maakt geen misbruik van zijn of haar macht in de vorm van artistiek pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of getalsmatig overwicht, of van het “voor wat hoort wat principe”.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel of huurders en minderjarige cursisten zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • Men discrimineert een ander niet.
  • Men raakt elkaar aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het “waarom”.
  • Men treedt niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van kunsteducatie.
  • Men gaat respectvol met elkaar om.
  • Men houdt zich aan deze gedragsregels en ziet erop toe dat deze ook door anderen worden nageleefd.

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief