Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

INSCHRIJVING
 • Alle cursussen staan voor iedereen open, tenzij expliciet vermeld wordt dat dit anders is;
 • Inschrijving is verplicht en digitaal mogelijk via de website of schriftelijk mogelijk door invulling en ondertekening van het daarvoor bestemde formulier;
 • Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld;
 • De inschrijving voor cursussen geldt voor de gehele cursusperiode;
 • De inschrijving voor Hafabra lessen geldt per seizoen; 36 lessen;
 • Cursisten voor HaFaBra lessen dienen lid te zijn van een HaFaBra vereniging binnen het werkgebied van Cultuurkust;
 • De cursussen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Je ontvangt minimaal 1 week voor aanvang bericht als de cursus niet doorgaat;
 • Inschrijving is niet mogelijk zolang niet voldaan is aan de verplichting tot het betalen van het verschuldigde lesgeld in voorgaande jaren;
 • Door ondertekening van het aanmeldingsformulier of de digitale aanmelding verklaart de (ouder of betalingsplichtige van de) cursist kennis te hebben genomen van de bepalingen van de algemene voorwaarden en het privacy statement van Cultuurkust en verklaart zich daarmee akkoord.
PLAATSING
 • Iedereen die geplaatst kan worden ontvangt een bevestiging van plaatsing;
 • Voor de HaFabra lessen geldt een maximumleeftijd van 20 jaar. Vanaf 21 jaar dient de cursist zelf afspraken te maken met de docent;
 • Volgers van een proefles worden geplaatst na definitieve inschrijving
 • Na bevestiging van plaatsing is de inschrijving definitief en verplicht u zich tot betaling van de lesprijs
 • Iedereen die niet geplaatst kan worden, krijgt hiervan bericht en wordt op de wachtlijst geplaatst. Plaatsing kan alsnog plaatsvinden als er opnieuw ruimte ontstaat;
 • Tussentijds instromen is in overleg mogelijk. Het lesgeld wordt naar rato verrekend.
ANNULERING/TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
 • Annuleringen en wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven aan de cursusadministratie;
 • Bij annulering, om welke reden dan ook, wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht;
 • Bij annulering binnen twee weken vóór de besproken cursus/lessen serie vervalt 50% van het deelnemersgeld (tot een max. van € 180,-) aan de stichting Cultuurkust wegens gemaakte kosten;
 • Voor onze kinder- en jongerencursussen tot 21 jaar bestaat de spijtoptantenregeling. Bij tussentijdse uitschrijving binnen de eerste vier les- of cursusweken worden de gevolgde lessen in rekening gebracht. Dit verzoek dient schriftelijk aan de cursusadministratie te worden doorgegeven;
 • Voor HaFaBra-muzieklessen geldt een opzegtermijn van 1 maand; ingaande de datum schriftelijk verzoek;
 • Het recht om bij Cultuurkust lessen te blijven volgen kan door de directeur-bestuurder worden opgeschort indien en zolang niet voldaan is aan de verplichting tot het betalen van het verschuldigde lesgeld;
 • Na aanvang van de cursus heeft u in principe geen recht op restitutie van het lesgeld.

U kunt in bepaalde gevallen een verzoek tot restitutie van lesgeld indienen. Toekenning wordt beslist door directie en/of bestuur:

 • Restitutie van lesgeld wordt verleend op schriftelijk verzoek in geval van:
    • Langdurige ziekte of zwangerschap, waardoor de cursist de cursus minstens zes aaneengesloten lesweken niet heeft kunnen bezoeken,
    • verhuizing van de cursist naar elders (buiten een straal van 25 km van de cursuslocatie),
    • overige bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de directeur
    • het overlijden van de leerling of cursist;
 • Voor de gevallen onder a., b. en c. geldt een opzegtermijn van een maand.
TARIEVEN
 • Voor het volgen van cursussen wordt aan de lesgeldplichtige lesgeld in rekening gebracht;
 • De tarieven van de cursussen worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld;
 • Lesgeldplichtig is:
   • voor de cursist tot 18 jaar, degene die de ouderlijke macht uitoefent
   • voor de cursist, staande onder voogdij, degene die de voogdij uitoefent
   • de cursist zelf in alle overige gevallen;
 • Bepalend voor de leeftijd van de cursist is de leeftijd op 1 september van het beginnend cursusjaar; voor cursisten die gedurende het cursusseizoen inschrijven geldt de leeftijd op het moment van inschrijving.
KORTINGEN
 • Cultuurkust biedt voor de groepslessen een kortingsmogelijkheid van 10% voor houders van een CJP pas of voor ouderen vanaf 65 onder opgave van het pasnummer of ID/paspoortnummer bij inschrijving;
 • Gezinskorting en cursuskorting wordt toegepast indien meerdere leden uit hetzelfde gezin in dezelfde periode een cursus volgen van minimaal 12 lessen. Vanaf het 2e gezinslid of de tweede jaarcursus in hetzelfde seizoen wordt 10% korting gegeven op het lesgeld.
 • U kunt slechts gebruik maken van één kortingsregeling, u dient dit duidelijk bij de inschrijving aan te geven. De korting kan nooit meer bedragen dan 10% per persoon.

De genoemde kortingen gelden niet voor de HaFaBra lessen bij muziekverenigingen of individuele muzieklessen.

MATERIAALKOSTEN
 • In het lesgeld is een bedrag opgenomen voor het gebruik van basisvoorzieningen. In de cursusprijzen zijn echter niet inbegrepen het gebruik van aquarel- en olieverf, speciale papiersoorten, evenals materialen voor edelsmeden, grafiek, fotografie, beeldhouwen, boetseren en keramiek. De benodigde materialen zijn veelal bij ons verkrijgbaar. In de eerste les kunt u een materiaalkaart kopen bij de docent. Aan het eind van de cursus wordt het verbruikte materiaal verrekend.
 • HaFabra cursisten dienen zelf, of middels de vereniging waar zij zijn ingeschreven, voor een deugdelijk instrument te zorgen. Ook andere lesmaterialen komen voor rekening van de cursist.
BETALING LESGELD
 • Het verschuldigde lesgeld wordt door middel van een gedagtekende, gespecificeerde nota in rekening gebracht;
 • Betaling kan in meerdere termijnen door middel van automatische incasso binnen de op de factuur gesteld vervaldata;
 • Of in één termijn door middel van overschrijving of automatische incasso binnen de op de factuur gesteld vervaldatum.
VERZUIM EN UITVAL VAN LESSEN
 • Bij uitval van lessen bij afwezigheid van de docent worden de lessen op een later tijdstip ingehaald, dit afhankelijk van de duur van de cursus en mogelijkheden in het gebouw. De cursus loopt in de meeste gevallen langer door;
 • Bij een te verwachten langdurige uitval van lessen door ziekte of andere omstandigheden, worden de lessen indien mogelijk, door een vervangend docent waargenomen tot het moment waarop de vaste docent de lessen weer kan overnemen;
 • Indien een cursus voortijdig onderbroken wordt en de vervallen lessen niet binnen redelijke termijn kunnen worden gegeven, dan ontvangt u restitutie over de lessen die niet zijn uitgevoerd;
 • Wanneer de deelnemer zich afmeldt voor een lesmoment wordt er geen restitutie van de lesgelden verleend, behalve met een geldige restitutie reden benoemd bij paragraaf ‘annulering / tussentijdse beëindiging’
 • De deelnemer wordt verzocht om zich, bij verhindering of ziekte, af te melden (of te laten afmelden) via e-mail administratie@cultuurkust.nl of telefonisch 0341 721 021.
PRIVACY STATEMENT / AVG VOORWAARDEN
 • Op het vergaren en documenteren van cursistgegevens is de privacywetgeving (AVG) van toepassing;
 • De cursistgegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers die de gegevens functioneel nodig hebben;
 • Cultuurkust kan en mag geen cursistgegevens uitwisselen met externe partijen;
 • Cultuurkust gebruikt cursistgegevens alleen voor berichtgeving rondom de inschrijving en lessen en voor direct gerelateerde activiteiten. Tenzij de cursist heeft aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden van de activiteiten van Cultuurkust;
 • Cursistgegevens worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals cursistenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften;
 • Cultuurkust laat regelmatig reportages maken van cursussen, lessen en voorstellingen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publicitaire doeleinden van Cultuurkust. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal.
 • Indien de gefotografeerde onder de 18 jaar is of indien de foto binnen het portretrecht valt vraagt Cultuurkust explicit toestemming voor het gebruik bij publicitaire doeleinden;
 • Cursisten die niet gefotografeerd en/of gefilmd willen worden, kunnen dit ter plekke kenbaar maken bij de fotograaf/filmer. Ook behoud de gefotografeerde altijd het recht bezwaar aan te tekenen en te verzoeken foto en filmmateriaal te verwijderen.
 • Het volledige privacy statement van Cultuurkust is na te lezen op: www.cultuurkust.nl/privacystatement.
SLOTBEPALINGEN
 • Voor zover niet anders is bepaald is de directeur van Cultuurkust belast met de uitvoering van bovenstaande regeling; indien zich bij de uitvoering van de regeling geschillen voordoen, die niet op directieniveau tot een oplossing komen, dan kan de cursist zich wenden tot het bestuur;
 • Cultuurkust aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de cursussen. Uitzondering vormen die gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van Cultuurkust wordt vastgesteld;
 • Directie en bestuur behouden zich het recht voor af te wijken van de in het programma verstrekte informatie, zoals gegevens over docenten, aanvangstijden en prijzen.
 • Ondanks de constante zorg en aandacht die Cultuurkust besteedt aan de website www.cultuurkust.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Alle prijzen en informatie getoond op de website zijn onder voorbehoud. De prijs genoemd in de definitieve factuur wordt als leidend beschouwd.

Blijf op de hoogte van ons aanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief